Verksamhet

Rennäringen och andra samiska näringar utgör den största privata näringen i Jokkmokk enligt beräkningsmodell som den tidigare Industristiftelsen använt sig av. Enligt modellen beräknas rennäringen och andra samiska näringar generera 260-270 arbetstillfällen i Jokkmokk. Detta innebär att rennäringen och samiska näringar i dag utgör en viktig basnäring i Jokkmokks kommun.

Antal rennäringsföretag uppgår till ca 190 st och en stark och hållbar rennäring ger goda förutsättningar för andra samiska näringar att utvecklas i Jokkmokk och regionen.

JN Guorpak 2015Dálvvadis ekonomisk förening har till ändamål att vara branschorganisation med samebyarna inom Jokkmokks kommun som medlemmar. Föreningens verksamhet ska främja medlemmarnas intressen genom att skapa varaktigt goda villkor, stöd och i övrigt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i deras verksamhet. En central roll för branschorganisationen är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra, samla och synliggöra den samiska kompetensen och att kunna agera som en samlad samisk ”Speakingpartner” i Jokkmokk i frågor som är av branschövergripande karaktär vad gäller rennäringen i Jokkmokk.

Branschorganisationen kan också utgöra en resurs i frågor som rör andra samiska näringar. En förutsättning för detta är att samtala och skapa förståelse för organisationens roll hos övriga samhällsaktörer i Jokkmokk för att på så sätt komplettera varandra i stället för att konkurrera i befintlig verksamhet.

Dálvvadis ekonomisk förening ska genom sin verksamhet också bidra till att stärka, utveckla och skapa tillväxt till gagn för övrigt näringsliv i Jokkmokk och regionen i sin helhet.

Under tiden 2014-2016 driver vi vår verksamhet inom ramen av ett utvecklingsprojekt med stöd av:
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Norrbottens Läns Landsting
Sametinget
Sparbanken Nord – Näringslivsstiftelsen
Sirges sameby
Tuorpon sameby
Jåhkågasska Tjiellde
Udtja sameby